pantip แบดมินตัน

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:king189
สวpantip แบดมินตันนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจ “ความเครpantip แบดมินตันียดของคนไทย ณ วันนี้” โดยทำการสำรวจความคิดเห็นของปรpantip แบดมินตันะชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,358 คน ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2563 ในส่วนความเครียดที่มีต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเรื่องส่วนตัว โดยด้านการเมืองพบว่า ประชาชนมีความเครียดด้านการทุจริตคอร์รัปชัน 63.93% , ความขัดแย้งทางการเมือง 46.65% ,การเคลื่อนไหวทางการเมือง/การชุมนุม 42.32% , ข่าวการเมือง 39.02% และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 35.61%