สบน.ชี้สถานภาพ KTB เป็นรัฐวิสาหกิจตามพ.ร.บ.บริหารหนี้สาธารณะ : อินโฟเควสท์

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:king189
สบน.ชี้สถานภาพ KTB เป็นรัฐวิสาหกิจตามพ.ร.บ.บริหารหนี้สาธารณะ ข่าวเศรษฐกิจ21 ม.ค. 64 16:46 FacebookTwitterLine นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ชี้แจงตามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือการตอบข้อหารือของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เกี่ยวกับสถานภาพของธนาคารกรุงไทย (KTB) ตามพ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏตามสื่อสาธารณะว่า ธนาคารกรุงไทยมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจนั้น เนื่องจากบทนิยามรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 4 (ข) ของ พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ กำหนดว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 (ก) (องค์การของรัฐบาล ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกิน 50% ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าธนาคารกรุงไทย เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งมีสถานภาพเป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะถือหุ้นจำนวน 55.07% ของทุนทั้งหมด ธนาคารกรุงไทย จึงมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 (ข) ของ พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ อย่างไรก็ดี การตอบข้อหารือดังกล่าว เป็นการให้ความเห็นต่อสถานภาพของธนาคารกรุงไทย ตามขอบเขตและบทนิยามของ พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะเท่านั้น ส่วนสถานภาพของธนาคารกรุงไทย ตามกฎหมายฉบับอื่น จะเป็นไปตามขอบเขตและบทนิยามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับ ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตและบทนิยามของรัฐวิสาหกิจ ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตในการบังคับใช้ที่ต่างกัน โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ม.ค. 64) FacebookTwitterLine Tags: KTB, ธนาคารกรุงไทย, รัฐวิสาหกิจ, สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ, แพตริเซีย มงคลวนิช