winner55 มือ ถือ

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:king189
นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดทีมตรวจwinner55 มือ ถือสอบการรับซื้อหัวมันสำปะหลังจากเกษตรกร พบลานมันที่จังหวัดสระแก้วไม่มีการวัดเปอร์เซwinner55 มือ ถือ็นต์เชื้อแป้งก่อนรับซื้อ ซwinner55 มือ ถือึ่งได้สั่งเปรียบเทียบปรับและส่งดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ในส่วนของกรมการค้าต่างประเทศในฐานะหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของไทยได้เพิ่มความเข้มงวดการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ส่งออกอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน อาทิ มีความชื้น สิ่งเจือปนสูง ซึ่งหากส่งออกไปต่างประเทศ อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประเทศผู้ซื้อและอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยทั้งระบบ“กรมฯ จึงขอแนะนำผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังให้รับซื้อ รวบรวมมันสำปะหลังจากลานมันที่มีการวัดเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเท่านั้น เพราะจะได้รับผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังที่มีคุณภาพดีกว่าการรับซื้อจากลานมันที่ไม่วัดเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้ง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของผู้ส่งออกในขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ทำให้การส่งออกเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดมาก และส่งผลดีกับเสถียรภาพราคามันสำปะหลังทั้งระบบ”นายกีรติ กล่าวนายกีรติ กล่าวว่า กรมฯ ยังคงเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพมันสำปะหลังว่าจะต้องได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด หากพบว่ามีการทำผิดกฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ก็จะมีการลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด