สล็อต ไม่มี ขั้น ต่ำ ฟรี โบนัส

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:king189
กาญสล็อต ไม่มี ขั้น ต่ำ ฟรี โบนัสจนบุรี สั่งสล็อต ไม่มี ขั้น ต่ำ ฟรี โบนัสปิดโรงแรม-รีสอร์สล็อต ไม่มี ขั้น ต่ำ ฟรี โบนัสทป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด ข่าวทั่วไป15 ม.ค. 64 11:412021-01-15 FacebookTwitterLine สำนักงานประชาสัมพันสล็อต ไม่มี ขั้น ต่ำ ฟรี โบนัสธ์จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า นายจีระเกียรติ ภสล็อต ไม่มี ขั้น ต่ำ ฟรี โบนัสูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ออกคำสั่งเรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 9) ระลอกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีคำสั่งให้ ปิดโรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน ยกเว้นโรงแรมและรีสอร์ทที่เปิดเป็นสำนักงานที่ช่วยเหลือผู้ถูกคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือสถานที่พักเพื่อกักกันไว้สังเกตอาการ (Local Quarantine) หรือใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดในทางราชการในการแก้ไขปัญหาตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แต่มีมาตรการผ่อนผันให้ผู้ประกอบการที่มีผู้มาพักแรม หรือเช่าที่พักโดยต่อเนื่องระยะยาวให้ดำเนินการต่อไป ตามควรแก่การระงับการสูญเสียของกิจการ จนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมดแล้วให้ปิดในทันที โดยจะต้องไม่มีการรับผู้เข้าพักเพิ่มอีก นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจคัดกรองโรค ให้โรงแรมที่ยังมีนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้าพักอยู่ต้องแจ้งจำนวน และรายชื่อผู้เข้าพักให้อำเภอทราบ เพื่อตรวจคัดกรอง ผู้เข้าพักทุกคน โดยให้มีการปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติด้านสุขอนามัยในเรื่องการคัดกรองผู้ติดเชื้อ การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย หรือหลักการของ Social Distancing ที่ชัดเจน ทั้งนี้ หากผู้เข้าพักคนใด มีอาการเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จะต้องถูกส่งไปแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการยังสถานที่ที่จังหวัดกำหนด (Local Quarantine) หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามคำสั่งนี้โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สำหรับสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 14 ม.ค.64 มีผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ จำนวน 1,556 ราย พบเชื้อ 5 ราย รักษาหายกลับบ้าน 1 ราย ไม่พบเชื้อ 1,545 ราย รอผลการตรวจอีก 6 ราย โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ม.ค. 64) FacebookTwitterLine Tags: COVID-19, Local Quarantine, กาญจนบุรี, ปิดรีสอร์ท, ปิดโรงแรม, โควิด-19