www spin999 com

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:king189
นายกฯ ปรับโครงwww spin999 comสรwww spin999 com้างภายใน ศบค.ใwww spin999 comห้เหมาะสมสภาพเหตุการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพ ข่าวทั่วไป26 ธ.ค. 63 10:132020-12-26 FacebookTwitterLine เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่อง การจัดโครงสร้างของศูนย์บริหารสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เพิ่มเติม เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการที่สอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ ให้สำนักงานเลขาธิการ มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นหัวหหน้าสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) มีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นผู้อำนวยการศูนย์ศูนย์ปฏิบัติกำรฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหัวหน้าศูนย์ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหำดไทย มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหัวหน้าศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง มีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นหัวหน้าศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา มีผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเป็นหัวหน้าศูนย์ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ธ.ค. 63) FacebookTwitterLine Tags: ปรับโครงสร้าง, ราชกิจจานุเบกษา, ศบค.