ufa 66666

  • เวลา:
  • เรียกดู:0
  • แหล่งที่มา:king189
ธนufa 66666าคารกรุงufa 66666ไทย (KTB) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ประสานร้านค้าในโครงการเราชนะที่รัufa 66666บชำระเงินเกินสิทธิ จากกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา เพื่อทำความเข้าใจและกำชับให้ดำเนินการตามเงื่อนของโครงการเราชนะ ทั้งเงื่อนไขของฝั่งร้านค้าและผู้ใช้สิทธิ โดยจากการตรวจสอบ ธนาคารพบว่า นอกจากร้านค้าที่มีพฤติกรรมผิดปกติ จำนวน 152 ร้านค้าแล้ว ยังพบว่ามีร้านค้าบางกลุ่ม ที่รับชำระเงินเกินสิทธิ แต่ไม่พบพฤติกรรมที่ผิดปกติ โดยธนาคารได้ดำเนินการติดต่อร้านค้าดังกล่าวเพื่ออธิบายทำความเข้าใจไปแล้วเกือบทั้งหมด และร้านค้าพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ